ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਟੈਂਕਨਾਲੋਜ਼ੀ Punjab College Of Technology & Management (An integrated Campus Approved By AICTE New Delhi,Affiliated To Panjab University, Chandigarh Associate With Punjab Group Of College.)
Admission Open
2021-2022